Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 :: www.nongchanglan.go.th ::  
 
นายโสพาศ เมืองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองช้างแล่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 2)
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 (ดู : 15)
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563  (ดู : 3)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 63 (ดู : 15)
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563  (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ดู : 19)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน 64 ประจ (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ลูก (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษารักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 5)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยภิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 82)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 81)
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 75)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 94)
รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี (ดู : 77)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 99)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาช้างหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเลเขากอบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลองยาวโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีต่าง ๆ ของตำบลหนองช้างแล่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรำมโนราห์ในพื้นที่ตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านสวนไชยภักดี หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาหัวแรด หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักสงฆ์เขาหัวแรด (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ชุดชนท่องเที่ยวนวัตวิถี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs