Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 :: www.nongchanglan.go.th ::  
 
นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองช้างแล่น

(082-297-3287)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 3)
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 10)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่21 (ดู : 2)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่20 (ดู : 2)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่19 (ดู : 3)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่18 (ดู : 7)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่17 (ดู : 6)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่16 (ดู : 10)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 1)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 4)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาเด็กปละเยาวชนจังหวัดตรัง รุ่นที่ 9 อำเภอห้วยยอด
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 240)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (ดู : 153)
ประกาศผลคะแนนการสอบภาค ก กับภาค ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 113)
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 110)
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 282)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 257)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาช้างหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเลเขากอบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลองยาวโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีต่าง ๆ ของตำบลหนองช้างแล่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรำมโนราห์ในพื้นที่ตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านสวนไชยภักดี หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาหัวแรด หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักสงฆ์เขาหัวแรด (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ชุดชนท่องเที่ยวนวัตวิถี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs