Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 :: www.nongchanglan.go.th ::  
 
นายโสพาศ เมืองแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองช้างแล่น
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผลคะแนนการสอบภาค ก กับภาค ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 0)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (ดู : 25)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 50)
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 16)
การแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 19)
งดกิจกรรมวันเด็ก (ดู : 15)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 7)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 5)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (ดู : 6)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประมินผลแผนพัฒนา (ดู : 5)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำเดือนมกราคม 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศเรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 105)
รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ดู : 99)
ประกาศ เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 95)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 107)
รับโอนนักวิชาการเงินและบัญชี (ดู : 110)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 2-4/5 จำนวน 1 ตำแหน่ง (ดู : 113)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาช้างหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเลเขากอบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลองยาวโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีต่าง ๆ ของตำบลหนองช้างแล่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรำมโนราห์ในพื้นที่ตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านสวนไชยภักดี หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาหัวแรด หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักสงฆ์เขาหัวแรด (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ชุดชนท่องเที่ยวนวัตวิถี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
  กระดานสนทนา ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs