Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 1) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 2) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) (ดู : 3) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 5) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 3) 21 มิ.ย. 2565
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 10) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและอัพเดทเฟริ์มและอัพเดทวินโดเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0041 (ดู : 3) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศรายผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 14) 16 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 247 ตรัง (ดู : 4) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ (รถฉุกเฉิน) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น KA 4 TNENMFRU สีขาว หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง (ดู : 4) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 28) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 5) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 4) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบสติ๊กเกอร์ซีทรูสำหรับติดกระจก ของกองคลัง (ดู : 4) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ดู : 5) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาติดตั้งสาย LAN พร้อมแชร์ Print Sever (ดู : 5) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (ดู : 5) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 6) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 5) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (ดู : 6) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX DocuPrint CM 305 df (ดู : 6) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องฉีดน้ำแรงดัน (ดู : 6) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 7) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 6) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 10) 25 พ.ค. 2565
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 27) 24 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (ดู : 14) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 13) 23 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 11) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายเกษตรแยกสายหนองสองพี่น้อง ซอย 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 5) 20 พ.ค. 2565
ประกาศการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 10/2565 (ดู : 11) 18 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 9) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (แผ่นพับ) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 10) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการจัดจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 8) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน 37 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 10) 17 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพร้ิม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) (ดู : 11) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 12) 10 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง (ดู : 12) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 10) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 11) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 11) 3 พ.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเกษตร แยกสายหนองสองพี่น้อง ซอย 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 14) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 11) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กก./ถุง) (ดู : 14) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 14) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 13) 18 เม.ย. 2565
ประกาศการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โึครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 (ดู : 13) 18 เม.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.บ้านหนองสองพี่น้อง หมู่ที่ 5 (ดู : 16) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 ถึง สวนปาล์มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ 10 (ดู : 26) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ (ดู : 15) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 19) 5 เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 (ดู : 21) 24 มี.ค. 2565
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ดู : 31) 7 มี.ค. 2565
โครงการประชุมประชาคมฯ (ดู : 33) 24 ก.พ. 2565
ประกาศ บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1)ประจำปี 2565 (ดู : 45) 28 ม.ค. 2565
บัญช๊กำหนดราคาประเมินที่ดินและบัญชีราคา (ดู : 53) 28 ม.ค. 2565
บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินในกสรจดทะเบียนสืทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทอื่นที่นอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก) (ดู : 45) 28 ม.ค. 2565
ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์สิ่งปลูกสร้าง จากธนารีกษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 40) 28 ม.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs