Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 3) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 1) 7 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น M3820ND เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 61 0027 (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ด้านการป้องกันและควบคุมไฟป่า ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 1) 6 ธ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง ขอยกเลิกประกาศราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ซอย 2 กับ ซอย 3 สายบ้านนายสุชาติ ทองนุ้ย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 1) 1 ธ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 1) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านสมพงษ์ หนูเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 2) 30 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 4) 28 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดู : 4) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 25 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อ ซอย 2 กับ ซอย 3 สายบ้านนายสุชาติ ทองนุ้ย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 6) 25 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 5) 24 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน คนงานทั่วไป กองคลัง (ดู : 4) 24 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย เกตุประกอบ หมู่ที่ 3 - นายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 เชื่อมต่อบ้านนางบวน เทพอักษร หมู่ที่ 3 (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 3, 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4) 24 พ.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 3) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 5) 17 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุิทศ หมู่ที่ 9 (ระยะที่ 3) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 7) 16 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 5) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 5) 14 พ.ย. 2565
ประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ดู : 6) 14 พ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ หนูเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 14 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 5) 11 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 5) 10 พ.ย. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายสมพงษ์ หนูเอียด หมู่ที่ 8 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 9) 10 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-3511 เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 64 0030 (ดู : 5) 8 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ตกแต่งเวที และของสมนาคุณชุดการแสดง ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำป้ายเวที และป้ายโฟมบอร์ด ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม ตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 7 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ในการจัดงาน ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 4 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการติดตั้งพร้อมรือถอนเต็นท์ พร้อมโต๊ะ เก้าอี้ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 4) 4 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 6) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 5) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 5) 3 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 8) 2 พ.ย. 2565
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 5) 2 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบปฏิทิน (แขวน) จำนวน 2,861 ฉบับ (ดู : 5) 1 พ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 5) 31 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 5) 26 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน 81-0855 ตรัง (ดู : 7) 26 ต.ค. 2565
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 8) 21 ต.ค. 2565
รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 10) 20 ต.ค. 2565
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2565 (ดู : 16) 20 ต.ค. 2565
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 8) 18 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ Brother รุ่น DCP-L3551 เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 64 0030 (ดู : 12) 7 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่ารถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ จำนวน 1 คัน (ดู : 12) 4 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองคลัง (ดู : 13) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 12) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของกองช่าง (ดู : 18) 3 ต.ค. 2565
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง และปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้แก่รถส่วนกลาง ขององค์การบริหารส่วนตำบล และครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 3 ต.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไปกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย ทะเบียน 80-9851 ตรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 30 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานคนงานทั่วไปงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 6) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานนักการภารโรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และการปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 14) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานแม่บ้าน สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 13) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานด้านจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 12) 29 ก.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลและเอกสารกองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ดู : 10) 29 ก.ย. 2565
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายมาบจาก หมู่ที่ 8 (บ้านป่ายาง) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 11) 27 ก.ย. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs