Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ดู : 6) 2 ก.ย. 2563
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 33) 13 ก.ค. 2563
โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการดีเด่น (ดู : 23) 13 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ บุคคลภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 32) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน(อปพร.) (ดู : 29) 26 พ.ค. 2563
การกำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 9) 29 เม.ย. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 56) 17 เม.ย. 2563
การรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ (ดู : 69) 12 ก.พ. 2563
ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 55) 11 ก.พ. 2563
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองช้างแล่น (ดู : 102) 27 ม.ค. 2563
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 37) 9 ม.ค. 2563
อบต.หนองช้างแล่น ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (ดู : 43) 8 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 15) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 14) 6 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 50) 21 ต.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 17 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 10 ก.ย. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 6 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 5 ก.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 7) 20 มิ.ย. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 7) 23 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 13 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 7) 13 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 2 พ.ค. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 26 เม.ย. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (ดู : 7) 1 เม.ย. 2562
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 6 ก.พ. 2562
กำหนดการในการอบรมส่งเสริมกระการบวนการมีส่วนร่วมฯ (ดู : 52) 29 ม.ค. 2562
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ดู : 7) 2 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 53) 26 ธ.ค. 2561
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ดู : 6) 20 ธ.ค. 2561
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 56) 19 ธ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ดู : 47) 29 พ.ย. 2561
การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 47) 16 พ.ย. 2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 2 (ดู : 41) 14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT) (ดู : 45) 12 พ.ย. 2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 44) 7 ส.ค. 2561
ตารางนัดหมายรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 63 (ดู : 19) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs