Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
การชำระภาษี ประจำปี 2565 (ดู : 12) 23 ธ.ค. 2564
ให้เจ้าของป้ายที่ติดตั้งป้ายอยู่ในเขตอบต.หนองช้างแล่น อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี 2565 (ดู : 20) 1 ธ.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2565 (ดู : 21) 15 พ.ย. 2564
การประเมินความพึงพอใจฯ (ดู : 17) 10 พ.ย. 2564
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ดู : 26) 28 ก.ย. 2564
ยกเลิกการขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารอื่นๆที่ทางราชการออกให้กับประชาชนในการติดต่อราชการของ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 29) 9 ก.ย. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 (ดู : 28) 3 ก.ย. 2564
ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 35) 10 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ม.9 (ดู : 41) 14 ก.ค. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 52) 6 ก.ค. 2564
ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพโดยวิธีประมูลด้วยวาจา (ดู : 94) 1 ก.ค. 2564
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 50) 18 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขึ้นเบื้องต้น จำนวน 18 ชั่วโมงรูปแบบออนไลน์ (e-learning) (ดู : 70) 11 มิ.ย. 2564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 47) 11 มิ.ย. 2564
กาารขอรับความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ครั้งที่ 3 (ดู : 58) 8 มิ.ย. 2564
การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 60) 24 พ.ค. 2564
การลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 59) 20 พ.ค. 2564
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 (ดู : 43) 30 เม.ย. 2564
การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (ดู : 51) 30 เม.ย. 2564
การออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดตรัง ประจำเดือนเมษายน 2564 (ดู : 57) 2 เม.ย. 2564
การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2563 (ดู : 31) 31 มี.ค. 2564
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ภดส.๑) (ดู : 65) 18 ก.พ. 2564
รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อดำรงตำแหน่งสายงานที่ว่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 77) 18 ก.พ. 2564
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2564 (ดู : 47) 17 ก.พ. 2564
การแจ้งเหตุสาธารณภัยผ่าน Line Official Accoun (ดู : 55) 5 ก.พ. 2564
การสนับสนุนภารกิจสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกร และผู้ยากจน (ดู : 61) 4 ก.พ. 2564
การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน หมูที่ 1 ต.หนองช้างแล่น (ดู : 54) 27 ม.ค. 2564
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ดู : 101) 22 ม.ค. 2564
ประกาศผลคะแนนการสอบภาค ก กับภาค ข ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 80) 20 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) (ดู : 93) 20 ม.ค. 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 122) 15 ม.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 75) 4 ม.ค. 2564
การแจ้งบัญชีรายการทรัพย์สิน ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 104) 28 ธ.ค. 2563
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ 2563 (ดู : 32) 25 ธ.ค. 2563
งดกิจกรรมวันเด็ก (ดู : 75) 24 ธ.ค. 2563
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิชาการคลัง (ดู : 158) 23 ธ.ค. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (ดู : 85) 16 ธ.ค. 2563
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 134) 14 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 (ดู : 29) 11 ธ.ค. 2563
การเปลี่ยนแปลงภาษีป้าย ประจำปี พ..2564 (ดู : 79) 4 ธ.ค. 2563
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) (ดู : 66) 30 พ.ย. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 (ดู : 76) 30 พ.ย. 2563
การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 84) 30 พ.ย. 2563
การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้ายประจำปี 2564 (ดู : 191) 24 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 29) 23 พ.ย. 2563
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 (ดู : 82) 18 พ.ย. 2563
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 76) 12 พ.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 34) 11 พ.ย. 2563
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ปี 63 (ดู : 91) 29 ต.ค. 2563
การประชุมพนักงานและเจ้าหน้าที่ ประจำเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 73) 12 ต.ค. 2563
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564-2566) (ดู : 36) 6 ต.ค. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ ข้อกฏหมาย ประจำเดือน กันยายน 63 (ดู : 32) 28 ก.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 (ดู : 30) 17 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของสมนาคุณในการดูงาน (ดู : 100) 2 ก.ย. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ ข้อกฏหมาย ประจำเดือน สิงหาคม 63 (ดู : 28) 28 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 (ดู : 27) 21 ส.ค. 2563
บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภา๋ษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 (ภดส.1) (ดู : 33) 19 ส.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยสามัญ สมัยที่3 ประจำปี 2563 (ดู : 28) 6 ส.ค. 2563
เอกสารเผยแพร่ความรู้ ระเบียบ ข้อกฏหมาย ประจำเดือน กรกฎาคม 63 (ดู : 31) 29 ก.ค. 2563
ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (ดู : 139) 13 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs