Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์ บุคคลภายนอก (EIT) ร่วมตอบแบบสำรวจ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน(อปพร.) (ดู : 9) 26 พ.ค. 2563
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน (ดู : 30) 17 เม.ย. 2563
การรับสมัครจิตอาสาภัยพิบัติ (ดู : 46) 12 ก.พ. 2563
ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 38) 11 ก.พ. 2563
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำอบต.หนองช้างแล่น (ดู : 80) 27 ม.ค. 2563
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (ดู : 19) 9 ม.ค. 2563
อบต.หนองช้างแล่น ขอเชิญน้องๆ ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563 (ดู : 22) 8 ม.ค. 2563
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 0) 6 ม.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 0) 6 ม.ค. 2563
ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 33) 21 ต.ค. 2562
กำหนดการในการอบรมส่งเสริมกระการบวนการมีส่วนร่วมฯ (ดู : 34) 29 ม.ค. 2562
ประกาศเรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2562 (ดู : 38) 26 ธ.ค. 2561
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 37) 19 ธ.ค. 2561
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ (ดู : 30) 29 พ.ย. 2561
การสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ดู : 31) 16 พ.ย. 2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะ 2 (ดู : 24) 14 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภานนอก(EIT) (ดู : 29) 12 พ.ย. 2561
แผนการดำเนินงานประจำปี 2561 (ดู : 29) 7 ส.ค. 2561
ตารางนัดหมายรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือน มิถุนายน 63 (ดู : 3) ธ.ค.
 
 หน้า  1 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs