Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 2) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 (ดู : 3) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้มเตอร์ (ดู : 4) 23 มิ.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 4) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 3) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 1/2563 (ดู : 7) 9 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) ม.3 (ดู : 8) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 7) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 7) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 5) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหน้ากากอนามัย (ดู : 6) 5 มิ.ย. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (ดู : 7) 4 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 5) 2 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 3) 1 มิ.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 63 (ดู : 7) 1 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (ดู : 26) 28 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 4) 27 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายห้วยโขง-หนองเตย ม.3 (ดู : 6) 25 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 5) 22 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 13) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ (ดู : 13) 21 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเข็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 4) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 15) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (ดู : 15) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมกล้องวงจรปิด (ดู : 16) 19 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 15) 19 พ.ค. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.5 (ดู : 18) 18 พ.ค. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 (ดู : 22) 13 พ.ค. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ม.6 (ดู : 18) 12 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์จุดทิ้งขยะหน้ากากอนามัย (ดู : 5) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (ดู : 4) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แอลกอฮอล์เจลล้างมือ (ดู : 18) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (ดู : 17) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (ดู : 17) 7 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่จัดเก็บภาษี (ดู : 15) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล (ดู : 16) 30 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 16) 29 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 20) 22 เม.ย. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 63 (ดู : 20) 22 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ดู : 19) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้โหลดเซ็นเตอร์ (ดู : 19) 21 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 17) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 19) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 19) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 19) 20 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงระบบประปา ม.4 (ดู : 22) 1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 21) 1 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการคนงานประจำรถบรรทุกขยะมูลฝอย (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 21) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนน ซอย 2 ม.10 (ดู : 26) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 26) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 23) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษา (ดู : 26) 30 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 18) 26 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (ดู : 24) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 22) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 20) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 22) 24 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs