Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   บริการขั้นพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   คู่มือประชาชน
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ITA
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุม
   ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษา (ดู : 0) 30 เม.ย. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 0) 1 เม.ย. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 0) 30 มี.ค. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 0) 30 มี.ค. 3106
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมถนน ซอย 2 ม.10 (ดู : 3) 31 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (ดู : 3) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 3) 25 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 3) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 3) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 3) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ดู : 2) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำหน้ากากอนามัย (ดู : 5) 17 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 (ดู : 5) 16 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 6) 11 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเครื่องเสียง (ดู : 4) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต้นท์ (ดู : 6) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 6) 6 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ (ดู : 6) 5 มี.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 63 (ดู : 8) 2 มี.ค. 2563
ประกาศเรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ตง.ถ.91-003 สายต้นส้มหม้าว ซอย 2 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 6) 27 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 26 ก.พ. 2563
สรุปราคากลางงานก่อสร้างผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (ดู : 6) 14 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์การป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก (ดู : 6) 13 ก.พ. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8 (ดู : 6) 12 ก.พ. 2563
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื่อเพลิง (ดู : 6) 11 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 7) 6 ก.พ. 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63 (ดู : 8) 4 ก.พ. 2563
ยกเลิกเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 63 (ดู : 7) 4 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 63 (ดู : 8) 3 ก.พ. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนนลาดยางสายครูเปิม จันทร์สร้าง ม.6 (ดู : 7) 31 ม.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 7) 28 ม.ค. 2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 7) 4 ต.ค. 2561
 
 หน้า  1 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 7
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs