Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 1) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายพลาสวูดประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ของ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 2) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเป่าบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 (บ้านห้วยขี้แรด) (ดู : 2) 23 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 3) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (ดู : 3) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เรื่อง ตรวจรับงานโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต จำนวน 2 ช่วง บ้านวังซุม - วังหิน หมู่ที่ 12 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 3) 21 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและอัพเดทเฟริ์มและอัพเดทวินโดเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SVOA หมายเลขครุภัณฑ์ 416 60 0041 (ดู : 3) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 3) 14 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 247 ตรัง (ดู : 2) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คตามระยะทางรถยนต์ (รถฉุกเฉิน) ยี่ห้อ มิตซูบิชิ รุ่น KA 4 TNENMFRU สีขาว หมายเลขทะเบียน บท 6454 ตรัง (ดู : 3) 13 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 4) 10 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 3) 9 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์แบบสติ๊กเกอร์ซีทรูสำหรับติดกระจก ของกองคลัง (ดู : 3) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ดู : 4) 8 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริกาติดตั้งสาย LAN พร้อมแชร์ Print Sever (ดู : 5) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตู้เย็น (ดู : 5) 7 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 4) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 5) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน (ดู : 4) 6 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX DocuPrint CM 305 df (ดู : 4) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว เครื่องฉีดน้ำแรงดัน (ดู : 5) 2 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 4) 1 มิ.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 7) 27 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 9) 25 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ (ดู : 9) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 9) 23 พ.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพริ้ม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 12) 23 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกถนนสายเกษตรแยกสายหนองสองพี่น้อง ซอย 2 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4) 20 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน 17 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 12) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม (แผ่นพับ) ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 8) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เหมาบริการจัดจัดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 8) 17 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุ จำนวน 37 รายการ ตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 9) 17 พ.ค. 2565
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางพร้ิม หมู่ที่ 6 (บ้านช่องเขา) (ดู : 9) 12 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 9) 10 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย หมายเลขทะเบียน 80-9851 ตรัง (ดู : 11) 5 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 11) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 12) 3 พ.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายศูนย์ช่วยเหลือประชาชนตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 11) 3 พ.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการบุกเบิกถนนสายเกษตร แยกสายหนองสองพี่น้อง ซอย 2 เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 14) 25 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 14) 22 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (บรรจุ 20 กก./ถุง) (ดู : 15) 20 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 13) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 11) 18 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 ถึง สวนปาล์มนายขวัญณรงค์ ไชยทอง หมู่ที่ 10 (ดู : 14) 11 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ฯ (ดู : 16) 7 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงทีทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 14) 5 เม.ย. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 16) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบุกเบิกถนนสายมาจาก ม.8 (ดู : 17) 31 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 20) 30 มี.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบุกเบิกถนนสาย 403 (ดู : 15) 24 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 17) 23 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงที่ทำการ อบต.หนองช้างแล่น (ดู : 18) 23 มี.ค. 2565
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสาย 403 ม.10 (ดู : 16) 23 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ของกองช่าง (ดู : 15) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวงเตอร์ (ดู : 16) 22 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 15) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต้นท์ (ดู : 15) 21 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 18) 18 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังขยะพลาสติก (ดู : 18) 17 มี.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 18) 16 มี.ค. 2565
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs