Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 17) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 18) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 21) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 17) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งและรื้อถอน เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ (ดู : 17) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานติดตามและประมินผลแผนพัฒนา (ดู : 18) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำป้ายประสัมพันธ์โครงการ (ดู : 19) 22 ธ.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 (ดู : 1) 7 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ (ดู : 1) 5 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย (ดู : 1) 2 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 1) 1 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 1) 31 มี.ค. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 ม.11 (ดู : 1) 31 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองช้างแล่น (ดู : 1) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าไฟฟ้า (ดู : 1) 30 มี.ค. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกาะยางแดง ตอน 1 ม.2 (ดู : 1) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน ม.1 (ดู : 1) 30 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ ม.12 (ดู : 1) 26 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ม.9 (ดู : 1) 26 มี.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 ม.11 (ดู : 1) 25 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 1) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 1) 22 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุกีฬา (ดู : 1) 18 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 1) 17 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม รถบรรทุกดีเซล(กองช่าง) (ดู : 1) 16 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารศาลาอเนกประสงค์ ม.10 (ดู : 1) 12 มี.ค. 2564
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (ดู : 1) 10 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเวสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี (ดู : 1) 9 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรังปรุงถนนสายห้วยสิงห์บุรี ม.6 (ดู : 1) 8 มี.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่อเติมโคมไฟฟ้าสาธารณะจากบ้านนางสุวรรณา รักกิจ (ดู : 1) 4 มี.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 (ดู : 1) 25 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 1) 24 ก.พ. 2564
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย หนูสนิท ม.2 (ดู : 1) 24 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 1) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ดู : 1) 23 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (ดู : 1) 22 ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี ม.8 (ดู : 1) 17 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังฯ (ดู : 1) 16 ก.พ. 2564
ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย ม.2 (ดู : 1) 15 ก.พ. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี จันทร์เม่ง ม.8 (ดู : 2) 11 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มรายงานผลการป้องกันโรคโควิค (ดู : 2) 9 ก.พ. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางละมัย ม.2 (ดู : 2) 9 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 1) 8 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 1) 8 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 8 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ดู : 2) 8 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายฉลวย ม.3 (ดู : 2) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระน้ำ (ดู : 3) 4 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 2) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 2) 3 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิน(อปพร.) (ดู : 11) 29 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางเข้าอาศรมพระอุดม ม.3 (ดู : 10) 28 ม.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 64 (ดู : 9) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำชุดขาตั้งเจลล้างมือแบบเหยียบฯ (ดู : 10) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ (ดู : 9) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 9) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 10) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 13) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 10) 25 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัสดุตามโครงการเฝ้าระวังฯ (ดู : 9) 22 ม.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs