Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 0) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้างสาร) จำนวน 11 ชุด (ดู : 0) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 11 ชุด (ดู : 1) 21 ก.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ่างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม - วังหิน ม.12 (ดู : 0) 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ม.9 (ดู : 1) 17 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 0) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 0) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุต่างๆ ตามโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำ 2564 (ดู : 0) 16 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์(พลาสวูด) (ดู : 0) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 1/2564 (ดู : 0) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ฯ (รถ อปพร.) (ดู : 0) 15 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล ป้ายอะคริลิคและป้ายโฟมบอร์ด (ดู : 1) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 0) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 0) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ข้อบัญญัติ 65 (ดู : 0) 14 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องตัดหญ้า (ดู : 0) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) (ดู : 1) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) (ดู : 6) 9 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 0) 7 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 6) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 4) 6 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 1) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 1) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 1) 1 ก.ย. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายคล้อย ม.6 (ดู : 0) 1 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร และไข่ไก่) จำนวน 51 ชุด (ดู : 3) 27 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุกเบิกสายบ้านนางทบ สีตอง -บ้านนายชม ช่วยชีพ ม.5 (ดู : 2) 26 ส.ค. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยขี้แรด ซอย 2 ม.11 (ดู : 5) 25 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด ม.11 (ดู : 3) 17 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องสำรองไฟ (ดู : 5) 16 ส.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการต่อเติมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาอุทิศ ม.9 (ดู : 8) 13 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติงบประมาณ 2564 (ดู : 3) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (ดู : 4) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 12 (ดู : 4) 9 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 13 ชุด (ดู : 7) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้างสาร พร้อมไข่ไก่) (ดู : 5) 6 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 7) 3 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระน้ำเดิม(ฐานเลี้ยงปลา) (ดู : 13) 2 ส.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานประจำรถบรรทุกขยะฯ (ดู : 12) 30 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป (ดู : 5) 29 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวงเตอร์ (ดู : 3) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 11) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 11) 27 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 11) 21 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 13) 16 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 7) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวงเตอร์ (ดู : 9) 15 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 14) 12 ก.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านห้วยขี้แรด-ห้วยรูนก ม.11 (ดู : 8) 12 ก.ค. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสานทางเข้าอาศรมพระอุดม ม.3 (ดู : 12) 1 ก.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 16) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 11) 30 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 8) 29 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 11) 29 มิ.ย. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางยินดี ม.8 (ดู : 13) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 13) 24 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวงเตอร์ (ดู : 12) 22 มิ.ย. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสายประชาอุทิศ ม.9 (ดู : 13) 22 มิ.ย. 2564
การตรวจรับพัสดุ โครงการปรับปรุงถนนสายห้วยสิงห์บุรี ม.6 (ดู : 12) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้างสาร พร้อมไข่ไก่) (ดู : 12) 17 มิ.ย. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs