Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ร้องเรียนการทุจริต
อบต.หนองช้างแล่น
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ม.12 (ดู : 1) 18 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 4) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 6) 11 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง ) ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 3) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) ครั้งที่ 7/2565 (ดู : 3) 10 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 4) 5 ม.ค. 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม (ดู : 3) 30 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิก(อปพร.) (ดู : 3) 29 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต้นท์ (ดู : 3) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 3) 28 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 3) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) (ดู : 4) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) (ดู : 8) 27 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 4) 24 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ฉุกเฉิก(อปพร.) (ดู : 9) 21 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 10) 20 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 10) 20 ธ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ม.12 (ดู : 10) 16 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) (ดู : 9) 16 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ดู : 10) 16 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) (ดู : 9) 16 ธ.ค. 2564
ยกเลิกประกาศผู้ชนะการดเสนอราคา (ดู : 14) 1 ธ.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 13) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 16) 30 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 2/2564 (ดู : 15) 25 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 15) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต้นท์ (ดู : 14) 24 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ดู : 13) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจหาแอนติเจนด้วยตนเอง (ดู : 13) 19 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มขวดเล็ก (ดู : 15) 18 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำฉากกั้นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ดู : 13) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ (ดู : 15) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 13) 16 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศฯ (ดู : 14) 15 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ (ดู : 14) 12 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสปอร์ตโฆษณาประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง (ดู : 13) 11 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) (ดู : 13) 11 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) (ดู : 13) 11 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 13) 9 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยานยนต์ (ดู : 15) 8 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ (ดู : 16) 5 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง(อปพร.) (ดู : 16) 4 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ (ดู : 14) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) จำนวน 40 ถุง (ดู : 17) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) 20 ชุด (ดู : 18) 3 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 17) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ดู : 17) 1 พ.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวจราจรถนนสายบ้านวังซุม-วังหิน ม.12 (ดู : 18) 28 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 18) 27 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร ) (ดู : 20) 20 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) (ดู : 18) 20 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้งฯ (ดู : 19) 20 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 20) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (ข้าวสาร) จำนวน 84 ชุด ครั้งที่ 1 (ดู : 21) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถุงยังชีพ (อาหารแห้ง) จำนวน 84 ชุด ครั้งที่ 1 (ดู : 19) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอนเต้นท์ (ดู : 26) 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ (ดู : 18) 7 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ฯ (ดู : 21) 7 ต.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs