Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   - การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุม
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - มาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 6) 25 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ไมค์ประชุมไร้สาย (ดู : 6) 19 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม (ดู : 6) 19 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน ม.1 (ดู : 2) 18 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 2) 15 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประภทรถจักรยานยนต์ (ดู : 4) 14 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวิจัยและสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ (ดู : 1) 13 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน เครื่องโทรสาร (ดู : 4) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 ม.7,8 (ดู : 4) 11 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 1) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เครื่องเขียนสำหรับการอบรม (ดู : 1) 2 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง 2 ชั้น (ดู : 3) 2 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 63 (ดู : 2) 1 ก.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคุณเชือน ม.1 (ดู : 7) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ซอย1 ม.10 (ดู : 11) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล (ดู : 2) 26 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ (ดู : 5) 26 ส.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 ม.7,8 (ดู : 9) 21 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ดู : 6) 19 ส.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 2,7,8 หมู่ที่ 7,8 (ดู : 7) 18 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 6) 17 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องปั้มลม (ดู : 7) 13 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (ดู : 6) 11 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติ 64 (ดู : 7) 7 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ (ดู : 8) 5 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ม.10 (ดู : 9) 5 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบแอร์รถยนต์ฉุกเฉิน(อปพร.) (ดู : 4) 4 ส.ค. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยโขง ม.3 (ดู : 8) 4 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 63 (ดู : 8) 3 ส.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 7) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 1/2563 (ดู : 7) 24 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง ม.5 (ดู : 8) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูงฝอย (ดู : 7) 22 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ผ้าม่าม (ดู : 7) 21 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง (ดู : 7) 17 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ดู : 7) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ (ดู : 7) 16 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์ อบต. (ดู : 7) 15 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบการอาหารกลางวันศพด.บ้านหนองสองพี่น้อง (ดู : 7) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ปีการ63 (ดู : 7) 14 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดู : 7) 13 ก.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต้นส้มหม้าว ม.10 (ดู : 7) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 19) 9 ก.ค. 2563
การตรวจรับพัสดุ โครงการซ่อมสร้างผิวจรา ม.10 (ดู : 25) 8 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ดู : 19) 2 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 63 (ดู : 20) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (ดู : 20) 1 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ของสำนักปลัด (ดู : 20) 30 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 22) 30 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (ดู : 16) 29 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 (ดู : 22) 24 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องพริ้มเตอร์ (ดู : 21) 23 มิ.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 21) 22 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ดู : 21) 16 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคที่ 1/2563 (ดู : 23) 9 มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (แบบบาดาล) ม.3 (ดู : 23) 9 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (ดู : 22) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ดู : 23) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร (ดู : 19) 5 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คบำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ (ดู : 22) 5 มิ.ย. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs