Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   ประวัติความเป็นมา
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   สภาพทั่วไป
   สภาพสังคม
   สภาพเศรษฐกิจ
   โครงสร้างองค์กร
   บริการขั้นพื้นฐาน
   อำนาจหน้าที่
   ปฏิทินกิจกรรม
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   คู่มือประชาชน
   กองทุนหลักประกันสังคม
   กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แผนงาน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   แผนการดำเนินงานประจำปี
   แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   แผนพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้าง
   การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   ITA
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงาน
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานการประชุม
   ควบคุมภายใน
ข้อบัญญัติ
   ข้อบัญญัติ
    มาตรฐานการปฏิบัติงาน
   มาตรฐานการให้บริการ
   มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   สำนักปลัด
   กองคลัง
   กองช่าง
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
  ข่าวประชาสัมพันธ์
 ตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
มีผู้เข้ามาอ่านแล้ว : 27 คน
ประกาศวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน
ได้จัดทำระบบตรวจสอบสิทธิด้วยตนเอง (Self Service) ของผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็กที่ยื่นขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ

เข้าสู่ระบบที่ URL :  http://csgcheck.dcy.go.th
ก็จะสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เมื่อเข้าหน้าหลักจะพบข้อความประชาสัมพันธ์ คลิ๊กตรงที่ว่างหรือกดกากบาทที่มุมขวาล่าง ก็สามารถตรวจสอบสิทธิได้คะ

ข้อมูลจะอัปเดทสถานะ หลังจากมีการจ่ายเงินของทุกรอบเดือน

หากมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โทร. 0 2651 6534 หรือ 0 2651 6920 หรือ 0 2651 6920

 

 
 
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 7
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs