Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Q & A
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป


ที่ตั้ง
     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอห้วยยอด และที่ทำการ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อยู่ห่างจากอำเภอห้วยยอด ประมาณ 8 กิโลเมตร

เนื้อที่
   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น มีพื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 46.48 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29,050 ไร่


อาณาเขต 
ทิศเหนือ

ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ 
ติดต่อกับ
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ และองค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว และองค์การบริหารส่วนตำบลเขากอบ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว
องค์การบริหารส่วนตำบลบางดี

ภูมิประเทศ
   โดยทั่วไปจะเป็นที่ราบ โดยจะเป็นที่ราบสูงทางตอนเหนือขององค์การบริหารส่วนตำบล และที่ราบ ต่ำลงทางทิศตะวันตกเฉียงใต้

จำนวนหมู่บ้าน  มี  12  หมู่บ้าน อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เต็มหมู่บ้าน  12  หมู่บ้าน

 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร จำนวนครัวเรือน ชื่อผู้นำ
ชาย หญิง รวม
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
บ้านยางยวน
บ้านห้วยน้ำเย็น
บ้านห้วยโขง
บ้านควนเลียบ
บ้านหนองสองพี่น้อง
บ้านช่องเขา
บ้านหัวเขา
บ้านป่ายาง
บ้านควนยายม่อม
บ้านต้นส้มหม้าว
บ้านห้วยขี้แรด
บ้านวังซุม
347
381
600
226
347
452
168
284
272
359
185
384
418
390
558
278
352
470
177
271
260
402
196
372
765
771
1,158
504
699
922
345
555
532
761
381
756
209
185
357
158
216
308
91
134
127
207
109
199
นายสัมพันธ์  ฝาดซิ้น
นายเขต  อ่อนชาติ
นายสมศักดิ์  นวลใย
นายวิชัย  รัศมี
นายสมพร  บุญรงค์
นายประสิทธิ์  เฉ่งไล่
นายชัยฤทธิ์  ทองนวน
นายคล่อง  นาคแท้
นายสด  แกล้วกล้า
นายอำนาจ  ชัยทอง
นายสุชาติ  ทองประดับ
นายเกรียงไกร  ศรีสง่า
รวม 4,005 4,144 8,149 2,300  

   ประชากรทั้งสิ้น  8,149  คน แยกเป็น ชาย  4,005  คน หญิง  4,144  คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  170  คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือน  2,300  หลัง
          ข้อมูลประชากร ณ เดือนเมษายน 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
          ข้อมูลจำนวนครัวเรือน ณ เดือนเมษายน 2553 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7557-7234  แฟกซ์ : 0-7557-7234 ต่อ 7  E-mail : admin@nongchanglan.go.th


www.nongchanglan.go.th