Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
อำนาจหน้าที่
แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Q & A
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริการ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสรวิศย์ คงอ่อน
ปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางนริศรา นุ่นชูผล
รองปลัด อบต.
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวีรวัฒน์ ง่วนอ่อน
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
พ.จ.อ. ญาณกร เกิดใหม่
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นางสาวลลิตา เจริญสุข
นิติกร
Responsive image
นางอุษา คงปลอด
นักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางณัฐกานต์ พันธ์แก้ว
นักวิชาการศึกษา
Responsive image
นางสาวภัทราพร วิชิสโร
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นางพันทิพา เอี่ยมอักษร
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางสาวสิริธนา ไทยกลาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นางอมรรัตน์ สังข์แก้ว
ครู คศ.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสองพี่น้อง
Responsive image
นางสาวสิโรรัตน์ รัตนพล
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม
Responsive image
นางสาวศรีสุดา พลผอม
ครู คศ.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม
Responsive image
นายธัญพิสิษฐ์ คชรัตน์
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นางวิยะดา คิดเหมาะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางพัชรินทร์ รักทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
นางวรรณี ปู่เพ็ชร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม
Responsive image
นางสาวดารารัตน์ ทองยิ่ง
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม
Responsive image
นางอัชญา ทิพย์แก้ว
ผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีรัตนาราม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130
โทรศัพท์ : 0-7557-7234  แฟกซ์ : 0-7557-7234 ต่อ 7  E-mail : admin@nongchanglan.go.th


www.nongchanglan.go.th