Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
 
 
หน้าแรก
ข้อมูลทั่วไป
   - ประวัติความเป็นมา
   - วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   - สภาพทั่วไป
   - สภาพสังคม
   - สภาพเศรษฐกิจ
   - โครงสร้างองค์กร
   - บริการขั้นพื้นฐาน
   - อำนาจหน้าที่
   - ปฏิทินกิจกรรม
   - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   - การจัดองค์ความรู้ในองค์กร
   - คู่มือประชาชน
   - กองทุนหลักประกันสังคม
   - กองทุนหลักประกันสุขภาพ
   -ข้อมูลผู้บริหาร
   -สายตรงนายก
   -นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   - คณะผู้บริหาร
   - พนักงานส่วนตำบล
   - สมาชิกสภา
   - สำนักปลัด
   - กองคลัง
   - กองช่าง
แผนงาน
   - แผนพัฒนาท้องถิ่น
   - แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
   - แผนการดำเนินงานประจำปี
   - แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
   - แผนพัฒนาการศึกษาสี่ปี
   - กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   - แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
   - การติดตามและประเมินผลพัฒนา
   - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   - ITA
   - ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
   - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   -ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   -แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   -หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   -ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   -การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   -การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   -การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   -การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   -มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   -การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
   มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
   การรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรม
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย
   Traffy Fondue
รายงาน
   - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
   - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   - รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   - รายงานการประชุมสภา อบต.
   - ควบคุมภายใน
   - รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน
   -รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ
   -รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคลประจำปี
   -รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
   รายงานการโอน และแก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
ข้อบัญญัติ
   - ข้อบัญญัติ
   - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   - มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางการติดต่อ
ติดต่อเรา
แสดงความคิดเห็น-ข้อเสอนแนะ
สอบถามข้อมูล
สำหรับผู้ดูแลระบบ
แจ้งเรื่องร้องเรียน
การทุจริต
และประพฤติมิชอบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริการ
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130 :: www.nongchanglan.go.th ::  
 
นายกิตติพงษ์ เลิศประดับพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองช้างแล่น

(082-297-3287)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 3)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CM 305DF เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 60 0025 (ดู : 3)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม ช่วยชีพ - บ้านนายสวัสดิ์ จันทร์แจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 3)
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแบบสองช่องทางห้วยขี้แรด ทางเข้าบ้านนายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3)
ข่าวประชาสัมพันธ์งานกิจการสภา องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 66 (ดู : 28)
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 66 (ดู : 29)
เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 66 (ดู : 35)
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566  (ดู : 36)
ประชาสัมพันธ์เข้ารับฟังการประชุมสภาอบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 66 (ดู : 37)
test (ดู : 154)
ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2566 (ดู : 1)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 40/2566 (ดู : 0)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39/2566 (ดู : 1)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 38/2566 (ดู : 1)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2566 (ดู : 0)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2566 (ดู : 1)

 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเข้าอาศรมพระอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตรวจเช็คและเปลี่ยนอะไหล่เครื่อง Printer ยี่ห้อ FUJI XEROX รุ่น CM 305DF เลขทะเบียนครุภัณฑ์ 478 60 0025 (ดู : 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายชม ช่วยชีพ - บ้านนายสวัสดิ์ จันทร์แจ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 2)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 3)
การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมแบบสองช่องทางห้วยขี้แรด ทางเข้าบ้านนายเชษฐ์ ปางจุติ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง (ดู : 4)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการติดตั้งพร้อมรื้อถอน เวที เครื่องเสียง ระบบไฟฟ้า และเครื่องปั่นไฟ ตามโครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
ลอยกระทงประจำปี 2566
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
รับโอน(ย้าย) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(ปฎิบัติงาน/ชำนาญงาน) (ดู : 13)
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 108)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาค ค ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 68)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 79)
การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา (ดู : 93)
ผลการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ดู : 131)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล OTOP
 
ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาช้างหาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สวนพฤกษศาสตร์ทุ่งค่าย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
'วังเทพทาโร' แหล่งรวมงานศิลปะจากรากไม้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเลเขากอบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กลองยาวโรงเรียนผู้สูงอายุ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประเพณีต่าง ๆ ของตำบลหนองช้างแล่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การรำมโนราห์ในพื้นที่ตำบล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
บ้านสวนไชยภักดี หมู่ที่ 4 บ้านควนเลียบ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ถ้ำเขาหัวแรด หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักสงฆ์เขาหัวแรด (สถานที่ปฏิบัติธรรม)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร หมู่ที่ 6
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  ชุดชนท่องเที่ยวนวัตวิถี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
 
 
  อ่านรายละเอียด  
 
    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น คลิ๊กที่นี่
 
   
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างแล่น
   เลขที่ 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92130    โทรศัพท์ : 075-577-234 โทรสาร : 075-577-234 ต่อ 18
E-mail Address : admin@nongchanglan.go.th
   Copyright © 2019. www.nongchanglan.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs